Акт надходження нематеріального активу бланк скачати

акт надходження нематеріального активу бланк скачати
Балансова вартість — сума, за якою актив визнають у звіті про фінансовий стан після вирахування будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності. Працівниками бухгалтерської служби періодично здійснюється звірка фактичної наявності запасів із записами у книзі та даними бухгалтерського обліку. Якщо підприємство купує необоротні матеріальні активи за рахунок кредиту, то витрати на оплату відсотків за користуванням кредитом не включаються до первісної вартості придбаних об’єктів, а відноситься до фінансових витрат. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням і доведенням до стану, придатного для використання.


Поділ необоротних матеріальних активів на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи підприємство визначає самостійно, виходячи із вартісної категорії інвентарних об’єктів. Записи в цих регістрах здійснюють на підставі первинних документів з зазначенням кореспондуючих рахунків. Якщо ж вартість частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань перевищує вартість придбання, то має місце негативний гудвіл. Параграфи 51 — 67 стосуються первісного визнання та оцінки внутрішньо генерованих нематеріальних активів. 20. Характер нематеріального активу є таким, що часто розширення або заміни частини такого активу не відбувається.

Отже, цей Стандарт не застосовується до видатків за такими видами діяльності та контрактів. Якщо суб’єкт господарювання може достовірно оцінити справедливу вартість отриманого або відданого активу, тоді для оцінки собівартості застосовується справедлива вартість відданого активу, якщо тільки справедлива вартість отриманого активу не є більш очевидною. Приклад 4.7 Підприємство обміняло свій бензовоз на подібний за справедливою вартістю — 216000 грн, у тому числі ПДВ — 36000 грн. Молодняк тварин і тварини на відгодівлі щомісяця зважуються.

Похожие записи: